Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа
Ғылыми-зерттеу жұмысы

В ходе подготовки к планированию научно-исследовательской совместной работы я познакомился с ...

Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлауға дайындалу барысында мен ... таныстым.

- планом научно-исследовательской работы вашего института

- сіздің институттың ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарымен

- организацией (результатами) лабораторных работ

- зертханалық жұмыстардың ұйымдастырылуымен (нәтижелерімен)

- документацией на новые технологические линии (малых предприятий)

- жаңа технологиялық желілердің (шағын кәсіпорындардың) құжаттамасымен

- тезисами докладов.

- баяндамалардың тезистерімен

Я прочитал вашу работу с большим интересом.

Мен сіздің еңбегіңізді зор ықыласпен оқыдым.

Нам нужна научно-техническая информация об изделиях и материалах для соответствующих исследований.

Бізге тиісті зерттеулер үшін бұйымдар мен материалдар туралы ғылыми-техникалық ақпарат керек.

Прежде чем перейти к отдельным вопросам планирования научно-исследовательской работы, было бы неплохо, чтобы наши научные работники познакомились с достигнутыми у вас результатами.

Ең алдымен ғылыми-техникалық жұмысты жоспарлаудың жекелеген мәселелеріне көшпес бұрын біздің ғылыми қызметкерлеріміздің сіздерде қол жеткізілген нәтижелермен танысқаны жаман болмас еді.

С нашей стороны возражений нет.

Біздің тарапымыздан қарсылық жоқ.

Мы проведем консультации по основным вопросам.

Біз негізгі мәселелер бойынша ақыл-кеңес өткіземіз.

Для организации научно-исследовательской работы нам необходимо соблюдение, в основном, двух условий: наличие соответствующих кадров и материальной базы.

Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру үшін біз негізінен екі шартты: тиісті кадрлар мен материалдық базаның болуын сақтауымыз керек.

Поговорим вначале о кадрах.

Әуелі кадрлар туралы әңгімелесейік.

Кого вы привлекаете к работе в исследовательской группе?

Сіздер зерттеушілер тобындағы жұмысқа кімдерді тартасыздар?

Кто примет участие в этой работе с вашей стороны?

Сіздің тараптан бұл жұмысқа кім қатысады?

К работе в исследовательской группе были привлечены ...

Зерттеушілер тобындағы жұмысқа ... тартылды.

- лучшие специалисты

- таңдаулы мамандар

- высококвалифицированные кадры молодых научных работников.

- аса білікті жас ғылыми қызметкерлер кадрлары

Господин N является руководителем исследовательской группы.

N мырза зертеушілер тобының басшысы болып табылады.

Для подготовки отдельных вопросов нам необходимо привлечь экспертов.

Жекелеген мәселелерді дайындау үшін біз сарапшыларды тартуымыз керек.

Кто возглавляет экспертную группу?

Сараптама тобын кім басқарады?

Просим передать нам список экспертов, так как речь пойдет о ...

Бізге сарапшылардың тізімін берулеріңізді сұраймыз, өйткені әңгіме ... жайында болып отыр.

- подготовке и разработке научных проектов решений

- шешімдердің ғылыми жобаларын дайындап, әзірлеу

- консультациях

- ақылдасып-кеңесу

- проверке этого вопроса.

- осы мәселені тексеру

А сейчас поговорим о материально-технической базе исследований.

Ал қазір зерттеулердің материалдық-техникалық базасы туралы әңгімелесейік.

Мы предлагаем вам создать совместную научно-техническую базу на время, необходимое для решения поставленных задач.

Біз сіздерге алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажет уақытқа арнап бірлескен ғылыми-техникалық база құруды ұсынамыз.

Сюда входят лаборатории, оборудованные современными приборами и механизмами, а также электронно-вычислительная техника.

Бұған осы заманғы приборлармен және механизмдермен жабдықталған зертханалар, электронды-есептеу техникасы кіреді.

Готовы ли ваши лаборатории к работе?

Сіздердің зертханаларыңыз жұмысқа дайын ба?

Мы занимаемся подготовкой работ в лаборатории.

Біз зертханадағы жұмыстарды дайындаумен айналысып жатырмыз.

А сейчас поговорим о содержании исследовательских работ.

Ал қазір зерттеу жұмыстарының мазмұны жайында әңгімелесейік.

Какие критерии оценки исследовательских работ мы возьмем за основу?

Біз зерттеу жұмыстарын бағалаудың қандай өлшемдерін негізге аламыз?

Критериями оценки исследовательских работ должны быть:

Зерттеу жұмыстарын бағалаудың өлшемдері: ... болуға тиіс.

- конкурентоспособность на мировом рынке;

- әлемдік нарықта бәсекелесуге жарамдылық;

- стоимость исследований;

- зерттеулердің құны;

- сроки (темпы) внедрения в производство.

- өндіріске енгізудің мерзімі (қарқыны)

Мы должны ...

Біз ... тиіспіз.

- согласовать темы исследовательских работ

- зерттеу жұмыстарының тақырыптарын келісуге

- проверить и сравнить результаты работы

- жұмыстың нәтижелерін тексеріп, салыстыруға

- договориться о сроках и месте совещания по результатам исследований.

- зерттеулердің нәтижелері жөнінде кеңесу мерзімі мен жерін уағдаласуға

Нам нужно обсудить (согласовать)...

Біз ... талқылауымыз (келісуіміз) керек.

- важнейшие технические требования

- аса маңызды техникалық талаптарды

- сроки окончания исследовательских работ.

- зерттеу жұмыстарының аяқталу мерзімін

Нам нужно уточнить объем исследовательских работ.

Біз зерттеу жұмыстарының көлемін нақтылауымыз керек.

Нам следует договориться о совместном решении избранной научно-технической задачи.

Біз таңдап алынған ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу туралы уағдаласып алғанымыз жөн.

Мы придаем большое значение разработке высокомеханизированного производства.

Біз жоғары дәрежеде механикаландырылған өндірісті әзірлеуге үлкен мән береміз.

У нас требуют обязательного рассмотрения вопросы ...

Бізде ... мәселелері міндетті түрде қарауды талап етеді.

- проведения технико-экономических (сравнительных) анализов

- техникалық-экономикалық (салыстырмалы) талдаулар жүргізу

- согласования важнейших технико-экономических параметров

- аса маңызды техникалық-экономикалық параметрлерді келісу

- разработки систем комплексной автоматизации.

- кешенді түрде автоматтандыру жүйелерін әзірлеу

Нам нужно провести расчеты по оптимизации параметров.

Біз параметрлерді оңтайландыру жөнінде есептер жүргізуіміз керек.

Эти нормативы уже не отвечают новейшему научно-техническому уровню.

Бұл нормативтер ең жаңа ғылыми-техникалық деңгейге сай келмейді ғой.

Мы ускорим темпы проведения работ и продолжим эксперименты.

Біз жұмыстарды жүргізу қарқынын жеделдетіп, тәжірибелерді жалғастырамыз.

По некоторым вопросам у нас не достигнута договоренность.

Кейбір мәселелер бойынша бізде уағдаластыққа қол жеткізілген жоқ.

Но, во всяком случае, наше сотрудничество будет способствовать ...

Бірақ, сайып келгенде, біздің ынтымақтастығымыз ... септігін тигізетін болады.

- изучению прикладных вопросов физики (химии)

- физиканың (химияның) қолданбалы мәселелерін зерделеуге

- исследованиям в области слабых токов

- әлсіз токтар саласындағы зерттеулерге

- разработке мероприятий по внедрению новейшей технологии

- ең жаңа технологияларды енгізу жөніндегі шараларды әзірлеуге

- селекции и созданию новых сельскохозяйственных культур

- жаңа ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясына және жасалуына

- синтезу новых пластмасс

- жаңа пластмассалар синтезіне

- созданию новых машин (приборов)

- жаңа машиналарды (приборларды) жасауға

- созданию новых видов химической продукции.

- химиялық өнімдердің жаңа түрлерін жасауға

Особое внимание следует обратить на эффективное и рациональное использование энергии.

Энергияны тиімді және ұтымды пайдалануға ерекше назар аударған жөн.

Мы обсудим вопросы ...

Біз ... мәселелерін талқылаймыз.

- сотрудничества в области проектирования

- жобалау саласындағы ынтымақтастық

- проектирования и строительства предприятий и научно-исследовательских учреждений.

- кәсіпорындар мен ғылыми-зерттеу мекемелерін жобалау және салу

Нам следует договориться о совместном проектировании новой установки.

Біз жаңа қондырғыны бірлесіп жобалау жайында уағдаласып алумыз керек.

Мы будем говорить о проектировании опытных установок для производства строительных материалов.

Біз құрылыс материалдарын өндіруге арналған тәжірибелік қондырғыларды жобалау туралы әңгімелесеміз.

Это касается технического содействия в проектировании.

Бұл жобалауға техникалық жағынан жәрдемдесуге қатысты.

Теперь о сокращении сроков разработки проекта и внедрения его в производство.

Енді жобаны әзірлеу және оны өндіріске енгізу мерзімін қысқарту туралы.

В представленных проектах обнаружены некоторые недостатки.

Ұсынылған жобаларда кейбір кемшіліктер табылды.

Мы устраним недостатки в проекте.

Біз жобадағы кемшіліктерді жоямыз.

Мы предлагаем обсудить этот вопрос в оперативном порядке.

Біз бұл мәселені жедел түрде талқылауды ұсынамыз.

Протокол технического совещания специалистов (экспертов) по проектированию опытных установок уже составлен.

Тәжірибелік қондырғыларды жобалау жөніндегі мамандардың (сарапшылардың) техникалық кеңесінің хаттамасы жазылып та қойды.

Из проекта, который вы нам предоставили, вы можете видеть, что для решения поставленных задач предусматривается два года.

Сіздің бізге берген жобадан алға қойылған міндеттерді шешу үшін екі жыл көзделіп отырғанын көре аласыз.

Нам следует договориться об испытании новой машины (опытных установок).

Біз жаңа машинаны (тәжірибелік қондырғыларды) сынау туралы келісіп алғанымыз жөн.

Мы должны во что бы то ни стало выдержать сроки пусковых испытаний агрегата X. Когда вы можете передать нам отчет об испытаниях установки X?

Біз қайткен күнде де Х агрегаттың іске қосу сынақтарының мерзіміне төзуге тиіспіз.Сіздер Х қондырғысының сынақтары туралы есепті бізге қашан бересіздер?


Русско-казахский экономический словарь.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "Научно-исследовательская работа" в других словарях:

 • научно-исследовательская работа — НИР — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы НИР EN research effort …   Справочник технического переводчика

 • Научно-исследовательская работа по созданию изделия вооружения (материала военного назначения) — Научно исследовательская работа по созданию изделия вооружения (ВТ, материала военного назначения); НИР по созданию изделия вооружения (ВТ, материала военного назначения): комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований по изысканию …   Официальная терминология

 • научно-исследовательская работа в области создания (модернизации) изделия — НИР Комплекс теоретических и (или) экспериментальных работ, проводимых по единому исходному техническому документу техническому заданию заказчика в целях изыскания принципов и путей создания новых и совершенствования существующих изделий с учетом …   Справочник технического переводчика

 • научно-исследовательская работа (НИР) — 3.1 научно исследовательская работа (НИР): Комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Научно-исследовательская   работа   студентов — (НИРС) научно исследовательская работа студента. выполняемая вне учебного плана, но по заданию и под руководством преподавателя при имеющихся научных лабораториях …   Исследовательская деятельность. Словарь

 • научно - исследовательская работа в области создания ( модернизации ) изделия ; НИР — 3.1.2 научно исследовательская работа в области создания ( модернизации ) изделия ; НИР : Комплекс теоретических и (или) экспериментальных работ, проводимых по единому исходному техническому документу техническому заданию заказчика в целях… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • научно-исследовательская работа по созданию изделия вооружения — 2.2.26 научно исследовательская работа по созданию изделия вооружения [ВТ, материала военного назначения]; НИР по созданию изделия вооружения [ВТ, материала военного назначения]: Комплекс теоретических и(или) экспериментальных исследований по… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • научно-исследовательская работа по стандартизации — 10 научно исследовательская работа по стандартизации: НИР по стандартизации: НИР, проводимая с целью анализа достаточности нормативного обеспечения конкретных средств и услуг связи и разработки соответствующих нормативных документов,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Научно-исследовательская работа — НИР «научно исследовательские работы», советский научный термин. Различают фундаментальные НИР, поисковые НИР, прикладные НИР.[1] Примечания ↑ http://www.aup.ru/books/m23/7.htm См. также НИИ НИОКР …   Википедия

 • Научно-исследовательская работа — (НИР) работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов, в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и… …   Исследовательская деятельность. Словарь

 • лабораторная научно-исследовательская работа — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN laboratory research work …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»